Spausdinti

Privatumo pranešimas

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Galioja nuo 2018-05-25

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šis privatumo pranešimas (toliau – pranešimas) taikomas akcinės bendrovės Lietuvos pašto, juridinio asmens kodas 121215587, įsikūrusios adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius (toliau – bendrovė), ir fizinių asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su bendrove ir (ar) jos teikiamomis paslaugomis (toliau – klientai), tarpusavio santykiams.
 2. Pranešimas taip pat taikomas ir bendrovės partnerių, su kuriais bendrovę sieja sutartiniai santykiai, darbuotojų atžvilgiu.
 3. Pranešimas taikomas fizinių asmenų asmens duomenims, jis netaikomas juridinių asmenų duomenimis.
 4. Pranešimas taikomas ir tiems santykiams, kurie atsirado iki jo įsigaliojimo dienos.
 5. Pranešime pateikiama pagrindinė informacija, kaip bendrovė tvarko asmens duomenis, gautus teikiant paslaugas ir vykdant kitą bendrovės veiklą. Papildomos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ar kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, sudarytuose tiesiogiai su klientu, taip pat kituose su bendrovės veikla susijusiuose dokumentuose bei bendrovės internetiniame puslapyje www.lietuvospaštas.lt.
 6. Pranešimas prieinamas bendrovės internetiniame puslapyje www.lietuvospaštas.lt ir kiekvienoje bendrovės paslaugų teikimo vietoje.
 7. Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Pranešime vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir minėtuose teisės aktuose vartojamos sąvokos.
 8. Bendrovė gali bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šį pranešimą. Apie pranešimo pakeitimą bendrovė informuoja bendrovės internetiniame puslapyje www.lietuvospaštas.lt ir paslaugų teikimo vietose paskelbdama naują pranešimo redakciją. Pranešimo pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo minėtais būdais dienos, nebent jame yra numatyta kita įsigaliojimo data.
 9. Bendrovė užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat užtikrina tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo, ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
 10. Bendrovė nevykdo profiliavimo ir automatizuoto sprendimų priėmimo.

II. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

11. Asmens duomenų valdytoja yra akcinė bendrovė Lietuvos paštas, juridinio asmens kodas 121215587, įsikūrusi adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, el. paštas info@post.lt, tel. 8 700 55 400.

12. Bet kokiu su asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu galima kreiptis tiesiogiai į bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenusauga@post.lt, tel. (8 5) 219 5743 ir paštu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius.

 

III. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

13. Žemiau pateikti pagrindiniai atvejai, kai bendrovė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis ir šių duomenų atžvilgiu veikia kaip duomenų valdytoja. Žemiau pateikiamas atvejų sąrašas nėra baigtinis.

14. Teikdama pašto paslaugas bendrovė pašto siuntų siuntėjo ir gavėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, o tam tikrais atvejais ir el. pašto adresą, telefono numerį) renka ir tvarko sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir pašto paslaugos teikimo tikslu.

15. Teikdama pinigų perlaidų (vietinių ir tarptautinių) paslaugas bendrovė siuntėjo ir gavėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, adresą ir kitus duomenis, reikalingus pinigų perlaidai atlikti) renka ir tvarko sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu, taip pat siekdama įvykdyti bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus ir pinigų perlaidos paslaugos teikimo tikslu. Bendrovė šiuos duomenis renka ir tvarko ir įgyvendindama mokėjimo paslaugų teikimo ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos srities teisės aktų reikalavimus.

16. Teikdama mokėjimo sąskaitos paslaugą bendrovė renka ir tvarko kliento asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį, asmens tapatybės dokumento duomenis ir jo kopiją, duomenis apie pajamas, finansinius įsipareigojimus ir kitus su mokėjimo sąskaitos paslaugos teikimu susijusius duomenis) sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu, taip pat siekdama įvykdyti bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus ir mokėjimo sąskaitos paslaugos teikimo tikslu. Bendrovė šiuos duomenis renka ir tvarko ir įgyvendindama mokėjimo paslaugų teikimo ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos srities teisės aktų reikalavimus.

17. Teikdama leidinių prenumeratos paslaugą (kai prenumeratą užsakote bendrovės paslaugų teikimo vietoje, per laiškininką, paskambinęs bendrovės tel. 8 700 55 400 ar internetiniame puslapyje www.prenumeruok.lt) bendrovė renka ir tvarko kliento asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus kliento pateiktus duomenis, susijusius su leidinių prenumeratos paslaugos teikimu) sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir leidinių prenumeratos paslaugos teikimo tikslu.

18. Teikdama filatelijos paslaugas (filatelijos abonementų paslauga ir prekių pardavimo el. parduotuvėje paslauga) bendrovė renka ir tvarko kliento asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kitus kliento pateiktus duomenis, susijusius su filatelijos paslaugų teikimu) sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir filatelijos paslaugų teikimo tikslu.

19. Teikdama tarptautinių pašto siuntų deklaravimo LR muitinei paslaugą bendrovė renka ir tvarko klientų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir kitus klientų pateiktus duomenis) teisinės prievolės pagrindu ir pašto siuntos deklaravimo LR muitinei tikslu.

20. Bendrovė renka ir tvarko klientų, apsilankiusių bendrovės paslaugų teikimo vietose (paštuose ir „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuose), bendrovės centrinėje būstinėje vaizdo duomenis teisėto intereso pagrindu ir bendrovės darbuotojų bei klientų, taip pat turto saugumo užtikrinimo tikslu. Apie tai, kad konkrečios bendrovės paslaugų teikimo vietos yra filmuojamos perspėjama specialiu pranešimu prie įėjimų į šias patalpas.

21. Bendrovė renka ir tvarko klientų, teikusių prašymą, skundą, paklausimą ar kitu būdu besikreipusių į bendrovę raštu, įskaitant ir el. paštu, socialiniais tinklais, taip pat procesiniuose dokumentuose pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti duomenys, kuriuos klientas pateikė bendrovei), taip pat bendrovės atsakymą sutikimo arba teisinės prievolės pagrindu ir prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi nagrinėjimo, atsakymo pateikimo tikslu.

22. Bendrovė renka ir tvarko klientų, paskambinusių bendrovės bendruoju telefonu 8 700 55 400, asmens duomenis (telefono numerį, skambučio įrašą ir kitus duomenis, jei juos klientas pateikia skambučio metu) sutikimo pagrindu ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu. Apie tai, kad Jūsų pokalbis įrašomas, bendrovė Jus informuoja prieš pokalbį.

23. Bendrovė renka ir tvarko kandidatų į bendrovės darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis ir susijusius duomenis) sutikimo pagrindu ir atrankos į bendrovės darbuotojus vykdymo tikslu. Jei kandidatas ir bendrovė darbo sutarties nesudaro, bendrovė atrankai pasibaigus šiuos kandidato duomenis tvarko tik tuo atveju, jei kandidatas duoda bendrovei aiškų sutikimą raštu tvarkyti šiuos duomenis po atrankos pabaigos – šie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir su tikslu pakviesti kandidatą dalyvauti kitose bendrovės vykdomose darbuotojų atrankose ateityje.

24. Vykdydama tiesioginę rinkodarą bendrovė naudoja klientų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) sutikimo pagrindu ir rinkodaros, įskaitant ir kliento nuomonės apklausos dėl konkrečios bendrovės paslaugos ar produkto, vykdymo tikslu.

25. Bendrovė gali tvarkyti duomenis apie su klientais susijusius trečiuosius asmenis, pavyzdžiui, teisinius atstovus, naudos gavėjus, sutarties su klientu sudarymo ir vykdymo, teisinės prievolės pagrindu konkrečios paslaugos teikimo klientui ar kitu teisėtu tikslu.

26. Bendrovė nerenka klientų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių kliento rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją.

27. Teikdama šioje dalyje nenurodytas paslaugas bendrovė gali veikti kaip asmens duomenų tvarkytoja. Tai reiškia, kad norėdami pasinaudoti BDAR suteikiamomis teisėmis turite kreiptis į bendrovės partnerį, kurio vardu ar su kuriuo bendrovė teikia paslaugas. Šis partneris yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. Tuo atveju, jei neturite duomenų apie šį bendrovės partnerį arba neturite jo kontaktinių duomenų, galite kreiptis į bendrovę šio pranešimo dalyje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais su prašymu pateikti partnerio kontaktinius duomenis.

 

IV. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

28. Bendrovė klientų duomenis tvarko tik tol, kol jų reikia tuo tikslu, kuriuo duomenys buvo gauti ir naudojami. Bendrovė asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ar teisėtą bendrovės interesą:

 • registruotųjų pašto siuntų duomenis bendrovė tvarko LR pašto įstatymu nustatytą terminą, kuris gali būti pratęstas remiantis bendrovės teisėtu interesu;
 • bendrovė, remdamasi LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, kliento tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, naudos gavėjo tapatybės duomenis, išmokos gavėjo tapatybės duomenis, kitus duomenis, gautus kliento tapatybės nustatymo metu, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentaciją saugo 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos, o šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 metams;
 • klientų, apsilankiusių bendrovės padaliniuose (paštuose ir „PayPost“ paslaugų teikimo skyriuose), bendrovės centrinėje būstinėje, vaizdo duomenis bendrovė saugo 30 kalendorinių dienų;
 • klientų, paskambinusių bendrovės bendruoju telefonu 8 700 55 400, asmens duomenis (telefono numerį, skambučio įrašą ir kitus duomenis, jei juos pateikiate) bendrovė saugo 6 mėn., o tuo atveju, jei kyla ginčas dėl pokalbio įrašo, šis terminas gali būti pratęstas iki visiško ginčo išsprendimo dienos;
 • kandidatų į bendrovės darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis) bendrovė saugo iki konkrečios atrankos pabaigos. Jei atrankai pasibaigus bendrovė gavo asmens raštišką sutikimą, šiuos duomenis bendrovė saugo 1 metus po tokio sutikimo gavimo dienos;
 • vykdydama tiesioginę rinkodarą bendrovė klientų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) tvarko 2 metus po tokio sutikimo gavimo dienos.
 • Kitais atvejais bendrovė asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir (ar) bendrovės teisėtą interesą, įskaitant, bet neapsiribojant interesu tvarkyti ir saugoti asmens duomenis tokį laikotarpį, koks būtinas tinkamai atsakyti į galimas pretenzijas, ieškinius ir kitokius reikalavimus.

 

V. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

29. Teikdama paslaugas bendrovė asmens duomenų gali gauti tiesiogiai iš kliento (pavyzdžiui, klientui pateikiant savo asmens duomenų ant pašto siuntų, taip pat sutarčių formose, naudojantis bendrovės paslaugomis, skambinant bendrovei telefonu, naudojantis internetine svetaine ir kitais būdais).

30. Tam tikrais atvejais bendrovė gali gauti asmens duomenų, pavyzdžiui, pašto siuntų gavėjų asmens duomenų, iš bendrovės klientų (fizinių ir juridinių asmenų), kuriems bendrovė teikia pašto paslaugas.

31. Tam tikrais atvejais bendrovė gali gauti duomenų iš VĮ Registrų centro tvarkomų registrų ir kitų viešai prieinamų registrų (pavyzdžiui, duomenų tikslumui patikrinti, duomenims atnaujinti).

32. Tam tikrais atvejais bendrovė taip pat gali gauti asmens duomenų iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės įmonių, mokėjimo paslaugų teikėjų, valstybės institucijų ir įstaigų (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų, mokesčių administravimo, finansų rinkos, pašto paslaugų teikėjų priežiūrą vykdančių institucijų, antstolių, notarų), taip pat teismų ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų.

33. Šiame skyriuje nurodymas duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis.

 

VI. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS IR TVARKYMAS

34. Kai kuriais atvejais bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali atskleisti (perduoti) asmens duomenis tretiesiems asmenis tiek akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės viduje, tiek ir už jos ribų:

 • mokėjimo paslaugų teikėjams, jei naudodamiesi bendrovės paslaugomis siekiate pervesti ar persiųsti pinigų pasirinktiems gavėjams ir – atitinkamai – jų mokėjimo paslaugų teikėjams;
 • bendrovė gali atskleisti asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administravimo, finansų rinkos, pašto paslaugų teikėjų priežiūrą vykdančioms institucijoms, antstoliams, notarams ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms;
 • taip pat kitais šiame pranešime nenurodytas atvejais, laikantis teisės aktų reikalavimų.

35.Bendrovė asmens duomenims tvarkyti gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais bendrovė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų, ir reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones. Bendrovė gali pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus: rinkodaros, archyvavimo, buhalterinės apskaitos, serverių nuomos, IT infrastruktūros, ryšio, konsultacijų ir kitas paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones ir kitus asmens duomenų tvarkytojus.

 

VII. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA

36. Įprastai bendrovė asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės teritorijoje (EEE), tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti tvarkomi ir perduodami už minėtų teritorijų ribų.

37. Bendrovė asmens duomenis gali perduoti ir tvarkyti už ES ar EEE ribų, kai toks perdavimas yra būtinas sutarčiai sudaryti ir vykdyti, klientas davė sutikimą ir (ar) toks perdavimas yra būtinas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių. Tuo atveju, jei teikdama pašto paslaugas bendrovė siunčia pašto siuntas už ES ar EEE ribų arba teikdama pinigų perlaidų paslaugą bendrovė siunčia pinigų perlaidas už ES ar EEE ribų, ji su šiomis paslaugomis susijusių asmens duomenų perdavimą atlieka sutarties su klientu vykdymo pagrindu ir – atitinkamai – pašto paslaugos arba pinigų perlaidos paslaugos teikimo tikslu.

38. Kitais nei 37 punkte numatytais atvejais bendrovė asmens duomenis taip pat gali perduoti už ES ar EEE ribų tais atvejais, jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:

 • sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos, elgesio kodeksai, sertifikatai ir (ar) kiti dokumentai, patvirtinti pagal BDAR;
 • šalis, nepriklausanti ES ar EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).

 

VIII. JŪSŲ TEISĖS

39. Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teisę susipažinti gali riboti teisės aktai ir juose numatyti teisių įgyvendinimo apribojimai, kitų asmenų privatumo ir jų asmens duomenų apsauga bei su bendrovės teikiamomis paslaugos, jų teikimo ypatumais susijusios priežastys. Teisė susipažinti gali būti netaikoma informacijai, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi ir (ar) konfidencialia informacija, taip pat bendrovės vidaus vertinimams ir medžiagai;
 • teisę reikalauti bendrovės ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol bendrovė Jūsų prašymu patikrins jų tvarkymo teisėtumą;
 • teisę reikalauti bendrovės ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi su Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas yra atšaukiamas. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties vykdymas ir (ar) teisės aktų reikalavimų laikymasis;
 • teisę reikalauti bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti Jums tiesiogiai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie tvarkomi Jūsų sutikimo arba su Jumis sudarytos sutarties pagrindu). Teisė perkelti duomenis gali būti netaikoma bendrovės komercinėms paslaptims, taip pat bendrovės vidaus vertinimams ir medžiagai;
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei manote, kad duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teises ir teisėtus interesus, numatytus teisės aktuose (daugiau informacijos www.ada.lt). Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su bendrove šio pranešimo skyriuje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais tam, kad būtų rastas tinkamas Jūsų klausimo sprendimas.
 •  

IX. JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

40. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar kitus raštus, susijusius su asmens duomenų apsauga (toliau – prašymas), galite pateikti:

 • atvykę į bet kurią bendrovės paslaugų teikimo vietą ir pateikę prašymą raštu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bendrovės darbuotojas paprašys Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą tam, kad galėtų įsitikinti Jūsų tapatybe;
 • el. paštu info@post.lt ir pasirašyti elektroniniu parašu;
 • paskyroje „Mano finansai“, jei esate bendrovės mokėjimo sąskaitos paslaugos klientas.

41. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teikiant paprastųjų pašto siuntų pristatymo paslaugas informacijos apie asmens duomenis pateikti negalėsime, nes tokios siuntos nėra registruojamos, informacija apie jų siuntėjus, gavėjus ir jų adresus nėra renkama, sisteminama, saugoma jokiu būdu ir jokia forma.

42. Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti prašomą informaciją, jeigu prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas.

43. Bendrovė atsakymą į Jūsų prašymą pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, Jums apie tai pranešusi, bendrovė turės teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo pateikimo dienos.