Skelbiama Lietuvos pašto valdybos nepriklausomo nario atranka

2022-07-07

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija skelbia nepriklausomo kandidato atranką užimti akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos 1 nepriklausomo valdybos nario pareigas iki valdybos kadencijos pabaigos (iki 2024 m. gegužės 4 d.).

Lietuvos pašto valdyba susideda iš 5 narių, iš kurių 4 yra nepriklausomi valdybos nariai, 1 deleguojamas Susisiekimo ministerijos. Bendrovės valdyba renkama 4 metams. Dabar veikiančios valdybos kadencijos pradžia – 2020 m. gegužės 5 d., pabaiga – 2024 m. gegužės 4 d.

Kandidatai savo dokumentus gali pateikti iki 2022 m. liepos 25 d. (imtinai).

Pozicijos aprašymą galima rasti VšĮ Valdymo koordinavimo centro puslapyje.


Kandidatams keliami reikalavimai

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

Bendrieji reikalavimai:

 • turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

 

Specialieji reikalavimai:

 • mokėti anglų kalbą (ne mažesniu kaip B2 lygiu);
 • turėti kompetenciją tarptautinės pašto (siuntų) veiklos ir pašto (siuntų) logistikos sričių vystymo Baltijos šalyse srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne trumpesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis pašto (siuntų) logistikos geografinės plėtros į kitas Europos šalis ar e-komercijos geografinės plėtros į Baltijos šalis srityje įmonėje, kurios darbuotojų skaičius ne mažesnis nei 200.

 

Privalumai:

 • patirtis informacinių ir kitų technologinių sprendimų taikymo pašto paslaugų teikimo srityje;
 • skaitmenizacijos ir inovacijų diegimo patirtis pašto srityje;
 • darbo patirtis juridinio asmens valdyboje ar vadovavimo tarptautinio ar užsienio kapitalo įmonėje ar įmonių grupėje aukščiausio lygmens vadovų komandoje;
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • korporatyvinės valdysenos principų išmanymas;
 • bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios.

 

Nepriklausomumo kriterijai:

 • turi nebūti akcinės bendrovės Lietuvos pašto, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • turi nebūti akcinės bendrovės Lietuvos pašto, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius vienus metus turi nebūti akcinės bendrovės Lietuvos pašto, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • turi nebūti akcinės bendrovės Lietuvos pašto, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 • turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su akcine bendrove Lietuvos paštu, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko akcinės bendrovės Lietuvos pašto, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
 • turi nebūti akcinės bendrovės Lietuvos pašto, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
 • turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

 

Atrankos procedūra

Atranka vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu

Atranką vykdys Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu sudaryta atrankos komisija iš vieno Ministro Pirmininko pasiūlyto atstovo, vieno susisiekimo ministro pasiūlyto atstovo, vieno ekonomikos ir inovacijų ministro pasiūlyto atstovo, vieno finansų ministro pasiūlyto atstovo ir vieno VšĮ Valdymo ir koordinavimo centro atstovo.

Kandidatai teikia dokumentus atrankos agentūrai UAB „AIMS International Lietuva“ iki 2022 m. liepos 25 d. imtinai.


 

Buvo naudinga? Dalinkitės: