Pranešimas apie Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos narių atranką

2020-09-03

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 121215587, adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilniuje, skelbia nepriklausomo kandidato atranką užimti Bendrovės valdybos nepriklausomo nario pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (2024-05-05).

Bendrovės interneto svetainės adresas www.lietuvospastas.lt 

Nuoroda internete į Bendrovės strategijos santrauką.

Atranką inicijuoja: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 5 narių: trijų nepriklausomų narių ir dviejų valstybės tarnautojų.

Atlygis už nepriklausomo valdybos nario pareigų vykdymą:

Valdybos nario metinis atlygis (eurais) Minimalus valdybos nario veiklai skiriamas laikas per metus (valandomis
12 000 240

Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).Į valdybos nario atlygį, neįskaičiuoti valdybos nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti bendrovė.

Atranką vykdys Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu sudaryta atrankos komisija.

Atrankos būdas: pokalbis.

 

 

Kandidatas, pretenduojantis į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

1.1.3. turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.1.4. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

1.1.5. kandidatas neturi būti asmeniu, kuriam nuosavybės teise priklauso akcinės bendrovės Lietuvos pašto akcijos, ir asmeniu, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. mokėti anglų kalbą (ne mažesniu kaip C1 lygiu);

2.2. turėti kompetenciją prevencijos, atitikties (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos) srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis prevencijos, rizikų valdymo ar pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje; darbo patirtis prevencijos, rizikų valdymo ar pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje einant kolegialaus priežiūros ar valdymo organo nario pareigas būtų privalumas; puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai);

 

3. Nepriklausomumo kriterijai:

3.1. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, kuri yra akcinės bendrovės Lietuvos pašto valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

3.2. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti akcinės bendrovės Lietuvos pašto, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų ir gavęs atlygį iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3.3. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti akcinės bendrovės Lietuvos pašto, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

3.4. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi turėti reikšmingų verslo ryšių su akcine bendrove Lietuvos paštu, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3.5. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas paskutinius dvejus metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko akcinės bendrovės Lietuvos pašto, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

3.6. kandidatas neturi būti akcinės bendrovės Lietuvos pašto kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

3.7. kandidatas neturi būti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

  • paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija, kurioje privalo nurodyti kompetencijų sritį nurodytą šio skelbimo specialiuosiuose reikalavimuose (priedas);
  • gyvenimo aprašymas;
  • asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  • motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
  • aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1-2 punktuose, bei nepriklausomumo kriterijams, nurodytiems šio skelbimo 3 punkte.

Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros UAB „Amston“ atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Kandidatai teikia dokumentus atrankos agentūrai UAB „Amston“ iki 2020 m. rugsėjo 21 d.

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai UAB „Amston“ gali pateikti šiais būdais:

1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: Gedimino pr. 45-3, LT-01109, Vilnius arba Vilniaus g. 34, LT-44260, Kaunas.

2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), adresu: Vilniaus g. 34, LT-44260, Kaunas. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

3. Elektroniniu paštu juste@amston.lt patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

 

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.

UAB „Amston“  kontaktiniai asmenys:

Justė Balaišienė, Atrankų konsultantė, juste@amston.lt +370 (639) 99997, Vilniaus g. 34, LT-44260, Kaunas.

 

Pavaduojantis asmuo – Gintarė Dūdėnaitė, Kauno padalinio vadovė, gintare.dudenaite@amston.lt, +370 (687) 77089, Vilniaus g. 34, LT-44260, Kaunas. 

AB Lietuvos pašto kontaktiniai asmenys:

Inga Rinkevičienė, Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Organizacijos vystymo departamento vadovė, mob. tel. +370 (698) 33555, el. p. I.Rinkeviciene@post.lt.

 

Pavaduojantis asmuo – Agnė Pučkienė, Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Organizacijos vystymo departamento Verslo partnerė, mob. tel. +370 (691) 02273, el. p. A.Puckiene@post.lt.

 

PRIEDAS. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.

 

Buvo naudinga? Dalinkitės: