Lietuvos pašto nepriklausomo valdybos nario atranka

2019-06-13

Bendrovė vykdo atranką į 1 laisvą nepriklausomo valdybos nario poziciją iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (dabartinė Bendrovės valdyba išrinkta 4 metų kadencijai ir veikia nuo 2017-12-18 d.)

Informaciją apie įmonę

Bendrovės interneto svetainės adresas.

Nuoroda internete į Bendrovės strategijos santrauką.

Nuoroda internete į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie Bendrovę.

Atrankos būdas: pokalbis.

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos narius, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

Bendrieji reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • Per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 • Kandidatas neturi būti asmeniu, kuriam nuosavybės teise priklauso akcinės bendrovės Lietuvos pašto akcijos, ir asmeniu, kuris yra tokio akcininko atstovas;

Specialieji reikalavimai:

 • Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo (C1) lygiu;
 • Turėti kompetenciją pašto industrijoje arba tarptautinių siuntų pervežimo srityje (šią kompetenciją patvirtina 3 metų vadovaujamo darbo pašto industrijoje arba tarptautinės logistikos srityse patirtis;  darbo patirtis logistikos srityje dirbant su Azijos šalių rinkomis būtų privalumas);

Nepriklausomumo kriterijai:

 • Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali būti akcinės bendrovės Lietuvos pašto vadovas, susijusios bendrovės vadovas ar valdybos narys ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
 • Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali būti akcinės bendrovės Lietuvos pašto ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
 • Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi gauti ir paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
 • Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su akcine bendrove Lietuvos paštu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys; neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
 • Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko akcinės bendrovės Lietuvos pašto auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 • Kandidatas neturi būti ėjęs akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
 • Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, kuri yra akcinės bendrovės Lietuvos pašto valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
 • Kandidatas neturi būti 3 ar daugiau valstybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

Atkreipiame dėmesį, kad kandidatai į Bendrovės valdybos narius, jei jie bus atrinkti į Bendrovės valdybą, taip pat turės atitikti šiuos papildomus reikalavimus:

 • Lietuvos banko valdybos reikalavimus „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų“, kurie patvirtinti Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 13 d. redakcija, Nr. 2018-18817), ir kituose specialiuosiuose Lietuvos banko reikalavimuose taikomuose elektroninių pinigų įstaigos valdybos nariams numatytus reikalavimus;
 • Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymuose nustatytus reikalavimus;

Atrinktas kandidatas Bendrovės valdybos nario pareigas pradės eiti tik gavęs Lietuvos banko neprieštaravimą jo kandidatūrai bei jį patikrinus atitinkamus kompetentingoms institucijoms, todėl kandidatas turės duoti savo rašytinius sutikimus būti patikrintu, kaip numatyta.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai
 • Kandidato gyvenimo aprašymas (CV, laisva forma);
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Motyvacinis laiškas (laisva forma);
 • Kandidato sutikimas kandidatuoti (privaloma forma pridedama);
 • Kandidato atitikimo reikalavimams ir nepriklausomumo deklaracija (privaloma forma pridedama);
 • Kandidato interesų deklaracija (privaloma forma pridedama);
Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiais būdais
 • Asmeniškai. Dokumentai priimami adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.15 val. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 • Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 • Elektroniniu paštu  I.Rinkeviciene@post.ltpatvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

 

Kandidatai teikia dokumentus Bendrovei iki 2019 m. liepos 3 d.

Kontaktinis asmuo – Organizacijos vystymo departamento vadovė Inga Rinkevičienė, tel. (8 5) 274 4122, el. paštas: I.Rinkeviciene@post.lt

 

Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Organizacijos vystymo departamento verslo partnerė Agnė Pučkienė (8 5) 219 5357, el. paštas A.Puckiene@post.lt

 

PRIEDAS. Kandidato sutikimo kandidatuoti, Kandidato atitikimo reikalavimams ir nepriklausomumo deklaracijos ir Kandidato interesų deklaracijos formos.

 

Buvo naudinga? Dalinkitės: