Spausdinti

Siuntimo žalos atlyginimas

Siuntėjas dėl žalos atlyginimo už dingusią pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus pretenziją AB Lietuvos paštui gali pareikšti per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos.

Žala dėl prarastų, sugadintų pašto siuntų (padaryta nuo jų priėmimo iki įteikimo gavėjui) atlyginama vadovaujantis LR Pašto įstatymu, Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis ir tarptautinėse sutartyse, taip pat ir sutartyse su naudotojais, numatyta tvarka:

 1. Už dingusią vidaus registruotąją pašto korespondencijos siuntą ar paprastąjį vidaus pašto siuntinį, taip pat už dalį dingusių ar apgadintų daiktų (prekių) ar sugadintus visus daiktus (prekes) – suma, kuri lygi dviguboms siuntimo išlaidoms.
 2. Už dingusią vidaus įvertintąją pašto siuntą – suma, kuri lygi siuntimo išlaidoms ir įvertinimo sumai.
 3. Už dalį dingusių ar apgadintų daiktų (prekių) vidaus įvertintojoje pašto siuntoje su daiktų (prekių) aprašu – suma, kuri lygi siuntimo išlaidoms ir daiktų (prekių) apraše nurodytai dingusio ar apgadinto daikto (prekės) vertei, tačiau ne didesne, negu visos įvertintosios pašto siuntos įvertinimo suma.
 4. Jeigu pašto paslaugos teikėjas dėl savo kaltės grąžina siuntėjui vidaus registruotąją pašto siuntą ar pašto siuntinį, jis siuntėjui atlygina siuntimo išlaidas.
 5. Už tarptautinės registruotosios pašto siuntos praradimą, visišką išplėšimą ar visišką sugadinimą kompensacijos suma – 30 SDR (TVF piniginis vienetas), už registruotojo maišo M – 150 SDR. Prie šių dydžių pridėjus sumokėtų mokesčių sumas, išskyrus registravimo mokestį, apskaičiuojama bendroji mokėtinos kompensacijos suma. Tarptautinės registruotosios siuntos dalinio išplėšimo ar dalinio sugadinimo atveju siuntėjas turi teisę į kompensaciją, kuri iš esmės lygi realiam patirtos žalos dydžiui, tačiau negali būti didesnė už aukščiau nurodytą sumą.
 6. Tarptautinio paprastojo siuntinio, „Express“ siuntos, EPG siuntiniopraradimo, visiško išplėšimo ar visiško sugadinimo atveju žalos atlyginimas negali viršyti sumos, gautos sudėjus 40 SDR atlyginimo tarifą už paprastąjį siuntinį ir 4,50 SDR tarifą už kilogramą bei siuntimo išlaidas. Kompensacija už dalinį šių siuntų išplėšimą ar sugadinimą lygi realiam žalos dydžiui, tačiau negali būti didesnė už aukščiau nurodytas sumas. Šių siuntų nemotyvuoto grąžinimo atveju kompensuojama jos pateikimo siųsti metu siuntėjo sumokėtų mokesčių suma ir dėl grąžinimo iš gavimo šalies (jei tokių esama) susidariusios išlaidos.
 7. Tarptautinės įvertintosios siuntos praradimo, visiško išplėšimo ar visiško sugadinimo atveju – suma, lygia įvertinimo sumai ir siuntimo išlaidoms, išskyrus įvertinimo mokestį. Įvertintosios siuntos dalinio išplėšimo ar dalinio sugadinimo atveju – realiam patirtos žalos dydžiui, tačiau negali viršyti įvertinimo sumos.
 8. Tarptautinės registruotosios ar įvertintosios pašto korespondencijos siuntos grąžinimo atveju, kai neįteikimo priežastis nėra nurodyta, siuntėjas turi atgauti tik mokesčius, sumokėtus už siuntos siuntimą.
 9. EMS siuntos praradimo, išplėšimo ar sugadinimo atveju siuntėjui kompensuojama reali padaryta žala, tačiau ji negali viršyti 30 SDR už EMS siuntą su dokumentais ir 130 SDR už EMS siuntą su daiktais (prekėmis), ir siuntimo išlaidos.
 10. Pasiuntinių siuntos praradimo, išplėšimo ar sugadinimo atveju žala siuntėjui atlyginama sutartyje su klientu numatyta tvarka, suma, lygia prarastų daiktų (prekių) vertei, bet ne daugiau kaip 434,43 Eur už vieną siuntą, bei siuntimo išlaidos.
 11.  tarptautinių greitojo pašto siuntų pavėluotą pristatymą daugiau nei 15 darbo dienų, skaičiuojant nuo siuntos pateikimo siųsti dienos, siuntėjui atlyginama siuntimo išlaidų dalis, lygi skirtumui tarp tarptautinės greitojo pašto siuntos siuntimo kainos ir tarptautinio oro pašto siuntimo kainos.